Menu
 zpět

Nad rámec vyučování

Naše třídy dětem nabízí aktivity i nad rámec učebních osnov. Studijní programy v sobě zahrnují prvky, které pozitivně ovlivňují sociální, emocionální a morální vývoj žáků. Běžná výuka je zpestřena o různé akce, oslavy, výlety a exkurze, jejichž úkolem je posílit soudržnost v rámci školní komunity a vzbudit v žácích zájem o etiku, kulturu a mezilidské vztahy.

Ve třídách pořádáme kulturní akce a oslavy, jichž se mohou zúčastnit i rodiče a přátelé, slavíme svátky, vaříme či sportujeme. Všechny tyto příležitosti mají dětem přiblížit okolní svět a kultury, jež v něm existují. 

Podporujeme také spolupráci mezi jednotlivými třídami, v jejímž rámci se setkávají děti a vyučující z různých programů. Starší žáci mají příležitost vést mladší děti a vyzkoušet si roli rádce a učitele. Žáci mateřské školy a základní školy navštěvují muzea, koncerty a výstavy. Během roku se do školy přijede podívat také řada speciálních hostů – v minulém roce u nás byli například medici, kynoložka nebo ekologové, kteří dětem předvedli, jak správně zacházet s vodou. Charitativní akce a dobrovolnická činnost žákům ukazují, co je to společenská zodpovědnost, štědrost, laskavost a pochopení pro druhé.

Pohyb, tvůrčí práci a výtvarnou, dramatickou a hudební činnost chápeme v IMSP jako nedílnou součást osnov. Umění je vždy zakomponováno do společenských věd, dějepisu a dalších akademických předmětů. Mimo to jsou součástí výuky na základní škole lekce zaměřené přímo na výtvarné umění, drama, hudbu a pohybovou výchovu a tělocvik. Tyto lekce vyučují jednou týdně specialisté pro daný obor, zpravidla během odpoledních hodin.

Batolata mají jednou týdně hodinu hudební a pohybové výchovy, a žáci předškolního programu mají také hodiny výtvarné výchovy. K nim se na základní škole přidávají lekce hudby a dramatu. Kromě těchto pravidelných lekcí také pořádáme několikrát během školního roku také dílny a semináře zaměřené na užší oblast. Tyto dílny vede externí specialista a mezi některé z nich patřili například textilní výtvarná činnost, africké bubnování nebo tradiční indonéská hudba.

Umělecká činnost a tvořivost v Montessori třídách

V Montessori třídách klademe důraz na některé důležité povahové rysy, mezi něž patří například samostatnost, sebedůvěra, vynalézavost nebo osobitost. Marie Montessori řekla, že schopnost řešit problémy je výsledkem kreativního myšlení. Umělecká výchova u žáků rozvíjí a podporuje tytéž dobré vlastnosti. V letošním roce jsme výuku uměleckých předmětů obohatili o inovativní workshopy, které pravidelně každý měsíc vedou odborníci v oblasti umění. Děti tak mají možnost rozšířit své povědomí o tom, co je umění a kdo je „umělec“, a zároveň prozkoumat své vlastní tvůrčí schopnosti. Některé děti (a mnozí dospělí) se možná nepovažují za kreativní nebo umělecky nadané, nicméně každý má tvůrčí potenciál a může být svého druhu jedinečným umělcem. Stačí jen nalézt svůj vlastní styl, objevit v sobě umělecký zápal a kreativitu. Snažíme se dětem představit různé umělecké styly, metody a techniky, aby mohly samostatně prozkoumat své schopnosti a svůj osobní vztah k vlastní tvořivosti.

Výtvarné umění zdaleka nejsou jen pastelky a štětce. Děti si mohou vyzkoušet různé formy umělecké tvorby, například práci s textilem, sochařství, recyklované umění aj., což jim umožňuje nalézt takový způsob uměleckého vyjádření, který jim a jejich schopnostem nejlépe vyhovuje. Mohou díky tomu chápat umění jako multidimenzionální pojem, který, podobně jako lidé, nabývá různých podob, tvarů, velikostí a struktur. Cílem není být stejný jako ostatní, ale rozpoznat a využít své schopnosti a dovednosti. Pak si mohou vychutnat onen úžasný pocit z tvůrčího sebevyjádření. Nabízené workshopy mají studentům ukázat, že každý umělec je jiný a musel si najít vlastní způsob, jakým pracuje se svou kreativitou a hledá vhodné vyjadřovací prostředky.

Umělecká činnost může být pro děti nástrojem hlubokého sebepoznání, který jim pomůže uvědomit si vlastní myšlenky a pocity a objevit v sobě představivost a osobité nadání. Ve výtvarném umění neexistuje žádné „správně“ a „špatně“. Pravidelným cvičením se děti učí vytrvalosti a odvaze zkoušet nové věci. Učí se tvořit, aby vytvářely, a ne aby otrocky plnily zadání. Montessori vzdělávání dětem umožňuje objevovat sebe samé a totéž lze říct i o umění. Dovoluje jim ponořit se do svého nitra a poznat své vnitřní tvůrčí já. Pomáhá jim nalézt odvahu poznávat a vyzářit nabytou energii. Tím že zkoumají nové metody a přístupy, se postupně učí důvěřovat samy sobě a svým duševním schopnostem.

Děti mají příležitost popustit uzdu svému nadšení, novátorství a své osobitosti a vytvářet umělecká díla, která odrážejí jejich povahu, chápání a originální myšlení. Mohou se naladit na stejnou vlnu se svými vrstevníky, sdílet s nimi své prožitky a současně poznávat, v čem se od sebe vzájemně odlišují a jak širokým spektrem dovedností disponují. Zatímco i nadále pracujeme na zdokonalení našeho uměleckého programu, snažíme se děti vést k tomu, aby se z nich stali jedineční lidé, kteří důvěřují svým schopnostem, mají radost z tvůrčího procesu a sami sebe dokonale znají.

IMSP pomáhá žákům pochopit a uvědomit si jejich postavení ve světě. Snažíme se pro ně být vzorem míru, zodpovědnosti, empatie a pomoci ostatním. Jedním z pilířů tohoto úsilí je důraz, jejž klademe na charitativní činnost a službu společnosti. 

V posledních několika letech úzce spolupracujeme s CHODOVSKÝM DOMOVEM PRO SENIORYDĚTSKÝM CENTREM PŘI THOMAYEROVĚ NEMOCNICI a se sirotčincem DRIFTING ANGELS v Ghaně. Žáci plánují a organizují charitativní akce, vybírají peněžitou i hmotnou pomoc a navštěvují domov seniorů i dětské centrum. Mají tak příležitost vidět konkrétní dopad své práce a poznat ty, jimž pomáhají.

Hry a fyzické aktivity na školním hřišti i mimo pozemek školy jsou nedílnou součástí vyučování. Čerstvý vzduch osvěží tělo i mysl a pohyb rozproudí krev! S výjimkou velmi nepříznivého počasí tráví děti venku každý den téměř hodinu.

Žáci předškolního programu se každý týden věnují pohybové výchově. Lekce jsou hravé, kreativní a zábavné – jejich účelem je rozvíjet u dětí uvědomění si vlastního těla a vést je k lásce k pohybu.

Ve třídách IMSP využíváme moderních technologií s cílem obohatit a prohloubit výukový proces. Věříme, že pokud elektronika slouží jako nástroj k dosažení studijních cílů, podporuje u žáků aktivní přístup k učení a rozvíjí jejich ochotu ke spolupráci. Žáci a učitelé základní školy mají k dispozici nejnovější aplikace, které doplňují a rozšiřují látku učebních osnov. Učíme děti pracovat s informačními technologiemi zodpovědně a smysluplně, čímž se je snažíme připravit na život v dnešní globální společnosti. Počítačová gramotnost, schopnost vyhledávat informace na internetu i zdravé držení těla jsou jen některé z dovedností, které si uchovají po celý život.

Jsme ovšem také přesvědčeni, že před nástupem na základní školu nejsou některé moderní technologie pro děti vhodné. Pro batolata a předškoláky se spíše snažíme zajistit kvalitní pomůcky a vytvořit prostředí bohaté na smyslové zážitky a interaktivní hru. Mohou tak objevovat svět a poznávat samy sebe, aniž by je zahlcovalo a rozptylovalo příliš mnoho vnějších podnětů.

„Kultura tvořivosti“ prostupuje v IMSP každou třídu. Metodika Montessori je založena na rozpoznání tvůrčího potenciálu dítěte a jeho potřeby mít kolem sebe prostředí, které jeho tvořivost neomezuje, ale naopak podporuje. Hudba, výtvarné umění, vyprávění příběhů, pohyb a divadlo mají v učebních osnovách své pevné místo. Metoda Montessori navíc podněcuje kreativitu tím, že rozvíjí vnímání, úsudek a dovednosti nezbytné k vyjádření myšlenek a emocí, a současně také schopnost ocenit toto nadání u jiných dětí. Dr. Montessori vedla děti k tvůrčímu přístupu nejen v oblastech jako je umění a hudba, ale také v jazyce, matematice a všech dalších akademických disciplínách.

V chráněném a podnětném prostředí Montessori tříd se děti učí věřit samy sobě. Díky nabyté nezávislosti, důvěře ve své okolí a vědomí vlastních schopností neztrácí svou zvídavost a vrozenou touhu učit se a objevovat. Sebejistě se otvírají okolnímu světu a zjišťují, že chyby nejsou ničím, čeho by se měly bát – naopak, že jsou možností, jak se poučit z vlastních zkušeností.

Tvořivost a tvůrčí řešení problémů jsou nedílnou součástí každodenního života ve všech ročnících. V rámci našich osnov k nim žáky vedeme tím, že je vyzýváme, aby:

  • riskovali,

  • se podívali na věci, o nichž si myslí, že už je znají, z jiného úhlu,

  • aby neustále nacházeli nové způsoby, jak předat své znalosti ostatním.

Virtuální prohlídka