Menu
 zpět

Kdo jsme

poslání IMSP

IMSP je mezinárodní škola, která nabízí autentické vzdělání podle principů Montessori pedagogiky. Rozvíjíme jedinečný potenciál každého dítěte, a tím žákům umožňujeme osvojit si vynikající studijní dovednosti a stát se sebevědomými, účastnými a aktivními občany tohoto světa.

základní hodnoty

Naše klíčové hodnoty řídí jako kompas veškeré naše počínání a definují naše chování v IMSP i v běžném životě:

 • žijeme v souladu s principy Montessori
 • usilujeme o výtečnost 
 • díváme se na širší souvislosti
 • jednáme proaktivně a s pocitem osobní odpovědnosti 

International Montessori School of Prague byla založena v roce 2002 s cílem podněcovat v dětech lásku k učení a poskytnout jim takové vzdělání, aby z nich vyrostli aktivní a společensky zodpovědní občané v rámci jejich komunity i celého světa. IMSP je dynamickým a různorodým společenstvím studentů, v němž děti, rodiny, vyučující i další zaměstnance spojuje společná touha dát dětem možnost objevovat, učit se a rozvíjet. 

Náš přístup ke vzdělávání, který vychází z filozofie Montessori pedagogiky a opírá se o zkušenostní učení, je založen na hlubokém respektu k individualitě každého dítěte a na pevné víře v jeho potenciál. Tento všestranný a individualizovaný přístup k učení tvoří spolu se semknutou, dobře fungující komunitou základ úspěchu studentů. 

Abychom tohoto dosáhli, zavazujeme se:

 • Navázat s rodiči v rámci vzdělávání jejich dětí spolupráci na partnerské úrovni
 • Zajistit rozvoj intelektuálních, sociálních i emočních schopností dětí s použitím Montessori metody jako základu naší práce
 • Sestavit učební osnovy odpovídající rigorózním akademickým standardům a průběžně je zdokonalovat zařazováním prvků a postupů převzatých z dalších vzdělávacích metod a filozofií
 • Klást důraz na integritu, odpovědnost, lidskost, otevřenost, společnost a respekt k ostatním jakožto na naše klíčové hodnoty
 • Vytvářet komunitu, která v dětech podněcuje lásku k učení a objevování, různorodost a dosahování vlastních úspěchů
 • Umožnit dětem stát se aktivními členy rapidně se proměňující společnosti 21. století
 • Podněcovat v dětech zvídavost a lásku k učení, a podporovat vnitřní motivaci a sebeovládání, které je klíčem k celoživotnímu vzdělávání
 • Probudit a rozvíjet v dětech představivost, úžas, smysl pro humor a radost
 • Trvat na nejvyšší možné kvalitě vyučování.

International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o. nabízí jedinečný a individuální přístup ke vzdělávání každého z žáků. Dětem od patnácti měsíců do dvanácti let poskytujeme autentické Montessori vzdělání vedené převážně v anglickém jazyce. Děti, které prošly naším předškolním programem, vynikají na naší základní škole; naši absolventi jsou přijímáni na nejlepší soukromé školy a gymnázia, kde dosahují vynikajících výsledků. Děkujeme za váš zájem a zveme vás k návštěvě!

 Typ: Soukromá mezinárodní škola

 • Rok založení: 2002
 • Programy: batolata až šestá třída ZŠ
 • Kapacita: 100 žáků ve věku od 18 měsíců po 12 let

Struktura tříd:

 • Batolata: 15 měsíců–3 roky (dítě musí dosáhnout patnácti měsíců před 1. zářím)
 • Předškolní program: 3–6 let (dítě musí dosáhnout tří let před 1. zářím)
 • Nižší základní škola: 6–9 let (dítě musí dosáhnout šesti let před 1. zářím)
 • Vyšší základní škola: 9–12 let

Rozvrh:

 • Ranní program batolat probíhá mezi 8:15–12:30
 • Celodenní program batolat se koná mezi 8:15–15:00.
 • (U batolat je možné zvolit 2denní, 3denní nebo 5denní program.)
 • Ranní předškolní program probíhá mezi 8:15–13:00 pět dní v týdnu.
 • Celodenní předškolní program se koná mezi 8:15–15:00.
 • Od třetí třídy předškolního programu po šestou třídu základní školy je rozvrh 8:15–15:00 pět dní v týdnu. 
 • Ranní a odpolední družina je k dispozici mezi 7:30–8:15 a odpoledne do 17:30. 

Učitelský sbor:

 • 16 učitelů a lektorů na plný úvazek, 4 učitelé na částečný úvazek
 • Specialisté pro obory: výtvarné umění, španělština, drama, hudba, tělesná výchova a knihovnictví
 • Mimoškolní programy: družina, zájmové kroužky

Akreditace:

Plná akreditace Americké Montessori společnosti (American Montessori Society; AMS) 

IMSP nediskrimimuje na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, rodinné situace, národnosti, rodinného stavu, etnického původu nebo tělesného postižení. Při přijímání dětí na naši školu posuzujeme výlučně skutečnost, zda je škola pro konkrétní dítě a jeho rodinu vhodná.

Brány IMSP se otevřely v září 2002, kdy nastoupilo 16 dětí ve věku od osmnácti měsíců do šesti let.Okamžitý úspěch si hned další rok vyžádal stěhování do větších prostor na naši současnou adresu v Praze 4. Současně jsme program rozšířili o první stupeň základní školy, abychom metodu Montessori zpřístupnili také starším dětem. V roce 2005 jsme se opět rozrostli, neboť bylo nutné ulevit přeplněné třídě předškolního programu a přidali jsme k ní tedy ještě jednu. V roce 2006 se český program základní školy dočkal schválení Ministerstvem školství a je nyní plně registrovanou součástí českého vzdělávacího systému.

Velkou radost nám přinesl školní rok 2007/2008, kdy jsme získali akreditaci Americké Montessori společnosti (AMS). Kromě toho se základní škola rozrostla natolik, že jsme ji mohli rozdělit na nižší a vyšší stupeň odpovídající první až třetí třídě a čtvrté až šesté třídě tradičního systému.

Od té doby jsme se rozšířili ještě o druhou třídu batolat v roce 2016. Dále jsme dostavěli část budovy, ve které se dnes nachází nová učebna umění, multifunkční sál a místnost pro rodiče.

Ve školním roce 2016/2017 jsme oslavili patnácté výročí založení, které nás přimělo zamyslet se nad dosavadními úspěchy a také nad naší vizí a plánovaným růstem do budoucna.

"Radost, vědomí vlastní důležitosti, uznání a láska druhých, pocit, že je člověk potřebný a schopný tvořit, to vše má pro lidskou duši nesmírnou hodnotu."

Maria Montessori, Od dětství k dospívání

Akreditace je služba poskytovaná Americkou Montessori společností (AMS) školám, které jsou jejími plnými členy. Jedná se o dobrovolný proces, jenž trvá jeden až dva roky. Akreditace začíná intenzivním samostudiem, které zahrnuje celou školu: žáky, učitele, administrativní tým, členy představenstva a rodiče.

Během akreditačního procesu je zkoumán a zdokumentován každý aspekt školy, včetně správy, učebních plánů, finanční a personální politiky, vybavení, zdravotních a bezpečnostních postupů, přípravy učitelů i studijních výsledků žáků.

Po skončení samostudia se přímo na místě provádí důkladné šetření. Inspekční tým rozhodne, zda škola splňuje standardy AMS, a sleduje, jak se jí daří plnit své poslání a cíle – zkoumá tedy, jestli je školské zařízení tím, za co se vydává, a skutečně dělá to, co říká. Poté, co škola určí své silné stránky i oblasti, na nichž je třeba zapracovat, zaváže se ke strategickému plánu, který obsahuje doporučení vypracované kontrolním týmem.

Všechny školy akreditované AMS musí dodržovat akreditační standardy a neustále se zdokonalovat. Každoročně předkládají výroční zprávu, v níž rámcově naznačí, do jaké míry se jim daří plnit cíle strategického plánu.

Virtuální prohlídka