Menu
 zpět

Základní škola

Program základní školy IMSP nabízí moderní učební plány sestavené tak, aby žáky důkladně připravily na studium na střední škole. Výuka kombinuje platné učební osnovy s přístupem k učení, který děti vede ke zodpovědnosti, nezávislosti a vstřícnému postoji vůči komunitě.

Program je rozdělen do dvou stupňů – nižší základní školy (1.–3. třída) a vyšší základní školy (4.–6. třída). V průběhu studia žáci systematicky postupují od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému, od jednotlivin k provázaným celkům. Učební materiály jsou uzpůsobeny různým úrovním porozumění a žáci pracují v rámci učebního plánu individuálním tempem. Studijní i společenské úspěchy dětí se pravidelně kontrolují prostřednictvím propracovaného systému, který je založen na srovnání jejich výsledků.

Děti rozvíjejí své dovednosti v českém jazyce, komunikaci, stylistice a literatuře a v rámci všech předmětů se učí porozumět základním rozdílům mezi českou kulturou a kulturami ostatních evropských zemí i USA. Jednotlivá učební témata jsou podle potřeby přednášena v obou jazycích.

Všichni žáci naší základní školy se pravidelně účastní hodin výtvarné, hudební a dramatické výchovy a tělocviku. Výuka španělského jazyka je žákům zdarma nabízena 2x týdně po vyučování.

Nižší základní škola

Učební plány nižšího stupně základní školy se zaměřují na upevnění znalostí a dovedností žáků ve všech oblastech studia. Děti se seznamují s pracovními činnostmi, které přispívají k rozvoji kritického myšlení. Díky používání denních a týdenních plánovačů se učí také samostatnosti a organizovanosti.

Komunikační schopnosti a smysl pro komunitu posiluje kulturně orientovaný učební plán, jehož úkolem je pěstovat v žácích tolerantní přístup ke světu a pomáhat jim nalézt v něm své místo.

Při výuce se postupuje od obecného ke konkrétnímu, od porozumění celku k jednotlivým detailům. Děti i nadále pracují s názornými materiály, přičemž velmi rychle objevují abstraktní metody, jichž lze využít.

Výuka jazyků pomocí Montessori pomůcek v základní škole

Učební plány jsou vytvořeny v souladu se vzdělávacími standardy vydanými Ministerstvem školství, které doplňují metodami Montessori a zkušenostního učení. Díky tomu je pro naše české žáky přechod na střední školu zcela bezproblémový a nevyžaduje žádné zvláštní přijímací řízení ani speciální zkoušky.

Hlavním cílem nižší základní školy je připravit žáky co nejlépe na studium na vyšší základní škole. Přibližně od třetí třídy proto mají možnost zapojit se do některé z nabízených dodatečných aktivit nebo vyzkoušet své vůdcovské schopnosti.

Kdo je školák ve věku 6–9 let?

Od první až do třetí třídy se děti učí dychtivě a s radostí. Poté co dosáhly fyzické stability, přicházejí do věku, kdy se u nich rozvíjí logické uvažování. Mají silně vyvinutou představivost a dokážou přemýšlet a učit se i o abstraktních věcech, které nevidí a nemohou se jich dotknout. Nezajímá je jen jejich bezprostřední okolí, ale chtějí prozkoumat a pochopit i to, co je za ním.

Montessori pomůcka pro výuku jazyků

Podobně jako batolata postupně získávají pohybovou samostatnost, děti na základní škole budují svou intelektuální nezávislost. Začínají být společenské, navazují vztahy se svými vrstevníky a téma přátelství a vhodného chování ve skupině pro ně nabývá na významu.

Maria Montessori toto období označila jako intelektuální fázi. Za předpokladu, že děti vyrůstají v otevřeném a podnětném prostředí, mají zcela neomezenou možnost učit se a poznávat. Dr. Montessori tento věk považovala za zásadní pro komplexní výuku, a proto dětem dávala lekce a kladla otázky, které měly správně nasměrovat jejich bádání v oblasti kultury, přírodních věd, matematiky, jazyka a společenských a morálních zásad.

Právě z tohoto důvodu je třída nižší základní školy na IMSP velmi živé a vzrušující místo. Když se děti ponoří do výuky, je naprosto zjevné, jak rády se učí. Pracují ve skupinách i samostatně, učí se přizpůsobit dynamice skupiny a současně získávají nezbytné studijní dovednosti.

Naplánovat prohlídku školy

Vyšší základní škola

Program vyšší základní školy je na IMSP sestaven tak, aby žáky připravil na úspěšný přechod na prestižní střední školy. Vychází tedy z platných učebních osnov, jež obohacuje o filozofii Montessori a další pečlivě vybrané a ověřené vzdělávací postupy.

Výuka v Montessori základní škole v PrazeUčební plán vyšší základní školy dynamicky navazuje na práci a výuku na předchozích vzdělávacích stupních. Žáci postupně upouštějí od učení založeného na konkrétních, hmatatelných věcech a faktech a přecházejí do stádia logického myšlení a abstrakce. Jsou poháněni mimořádně vyvinutou představivostí a touhou porozumět fungování okolního světa, což jsou dobré předpoklady pro zvládnutí studijního programu, jenž je konfrontuje s pokrokovými myšlenkami v oblasti literatury, historie, přírodních věd, matematiky a jazyka.

Žáci se v průběhu tohoto intelektuálního období vyvíjí po stránce rozumové, sociální i morální a stávají se činorodými žáky i platnými členy třídní komunity. Propojení praktické výuky s abstraktními činnostmi, diskuzemi a se zkušenostním učením zajišťuje duševně i fyzicky aktivním školákům vyvážený přísun informací. Učební plán klade velký důraz na práci ve skupinách, neboť dětem, které jsou nadmíru společenské, dává prostor k produktivnímu sebevyjádření. Stejně podstatná je také soustavná samostatná činnost, při níž se žáci učí zdolávat překážky, posilují své organizační schopnosti a budují pevný základ pro své budoucí studium.

Své organizační a studijní dovednosti žáci prakticky využívají a zdokonalují v rámci různých projektů. Díky práci na dlouhodobých projektech si budují nezávislost a zároveň rozvíjí své plánovací schopnosti i umění spolupracovat. Nedílnou součástí osnov je bohatý sociální program, který děti vede ke zdvořilosti, samostatnosti a sebejistotě.

Naše učební plány jsou vytvořeny v souladu se vzdělávacími standardy vydanými Ministerstvem školství, které dále rozvíjejí a obohacují začleněním metod Montessori a zkušenostního učení. Díky tomu je pro naše české žáky přechod na střední školu zcela bezproblémový a nevyžaduje zvláštní přijímací řízení nebo srovnávací zkoušky.

Montessori základní škola druhý stupeň

Kdo je školák ve věku 9–12 let?

Děti v tomto období nadále prochází tzv. intelektuální fází a dokážou si nyní bez problémů osvojit i abstraktní učivo. Zajímá je teď mnohem víc než jen základní fakta a začínají si uvědomovat vzájemné spojitosti, příčinné vztahy a také vzorce v jejich učení a chápání světa. V tomto vývojovém stádiu je u žáků patrná výrazná představivost i schopnost abstrakce.

Děti ve věkovém rozpětí od 9 do 12 let jsou velmi společenské a může se stát, že se vůbec poprvé ve svém životě budou při rozhodování řídit spíše podle vrstevníků nežli členů rodiny. Jejich silné sociální instinkty způsobují, že si zpravidla hrají a pracují ve skupině.    

Ve 4., 5. a 6. třídě se u dětí projevuje vytříbenější smysl pro logiku i pokročilá schopnost abstrakce. Studijní program v nich podněcuje intelektuální nezávislost, pečlivost a lásku k učení. Aby IMSP uspokojila potřebu dětí být v kontaktu s vrstevníky, snaží se ve třídě vyšší základní školy podporovat společenskou interakci a skupinovou práci. Sociální a morální rozvoj jsou zohledněny ve všech oblastech učebního plánu, neboť děti v tomto věku se začínají zajímat o otázky poctivosti, spravedlnosti a morálky.

Naplánovat prohlídku školy

Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka