Menu
 zpět

Projektové granty EU

Ve školním roce 2022/2023 podstupuje IMSP projekt modernizace vybavení, spolufinancovaný Evropskou unií. Detail projektu najdete zde (.pdf).

Více informací najdete také na webových stránkách Peníze pro Prahu.

V současné době IMSP realizuje ve své mateřské a základní škole grantový projekt EU zaměřený na zkvalitnění inkluzivní výuky, registrovaný pod číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001659

Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost žadatele prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit.

Personální podpora byla zvolena v podobě dvojjazyčného asistenta, který bude působit v MŠ i ZŠ. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, celkem jsou 4 děti.

Dvojjazyční asistenti bude působit v rozsahu 0,5 úvazku na MŠ celkem 24 měsíců, a na ZŠ při 0,5 úvazku celkem 22 měsíců.

V projektové výuce se zaměříme ve spolupráci s externím odborníkem na Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech, ve kterých identifikujeme hlavní potřebu se rozvíjet. Projektová výuka bude probíhat ve třídě ZŠ s časovou dotací 4 x 45 min.

Setkávání s rodiči i širší komunitou považujeme za klíčovou aktivitu, která je zařazena mezi slabé stránky organizace. Díky projektu budeme moci realizovat 4 odborně tematická setkání, jak pro ZŠ, tak MŠ, na téma komunitní aktivity školy určeno pro MŠ a interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání, určeno pro ZŠ. Dále budou zařazeny 2 komunitní osvětová setkání na téma posilování aktivního občanství (ZŠ) a péče o životní prostředí v okolí školy (MŠ).

Cíl projektu reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro zvýšení její proinkluzivnosti, kterou provedlo vedení ve spolupráci s pedagogickým týmem, který tak mohl přímo ovlivnit obsah projektu a nastavení aktivit, do kterých bude přímo zapojen.

 

Pozvánka na komunitní setkání pro ZŠ: "Divadelní představení The Big Stink"

V současné době IMSP realizuje ve své mateřské a základní škole grantový projekt EU zaměřený na zkvalitnění inkluzivní výuky, registrovaný pod číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001560. 

Aktivity projektu zahrnují:

 • Projektovou výuku v základní škole, zaměřenou na prodemokratickou výchovu a občanské kompetence našich žáků
 • Odborná vzdělávací setkání pro naše rodiče a zainteresovanou veřejnost, určená pro komunity mateřské a základní školy. Témata setkání zahrnují inkluzi, podporu rozmanitých multikulturních komunit, speciálně pedagogickou podporu a globální a rozvojové vzdělávání. 
 • Komunitní setkání a akce pro naše rodiče a zainteresovanou veřejnost, určené pro komunity mateřské a základní školy. Mezi cíle setkání patří posilování aktivního občanství, prohlubování spolupráce mezi rodiči a školou, a vytváření pozitivní multikulturní komunity. 

Děkujeme za podporu EU i hlavního města Prahy!

V rámci Dne 2.9.2020 proběhlo v MŠ odborně zaměřené tematické setkání na téma Školka pro všechny.

Pozvánka na odborné setkání pro MŠ: "Školka pro všechny"

Cílem setkání bylo zvýšit povědomí a pochopit inkluzivní vzdělávání v mateřské školy, motivovat a zvýšit zapojení rodičů dětí v mateřské škole do komunitních aktivit dětí a vzdělávacího procesu celkově. Setkání bylo uskutečněno za účastí odborníka psychologa pana Petra Scholle. Setkání se účastnilo 10 rodičů, kteří se účastnili jak pasivním poslechem prezentace, tak aktivní diskusí. Hravou formou si rodiče vyzkoušeli vlastní pochopení různých kategorií inkluzivních opatření a znevýhodnění dětí, které je využívají. Pan Scholle představil na základě příkladů, včetně videozáznamů, roli inkluzivního vzdělávání v životě dětí a kompetence, které si celý třídní kolektiv prostřednictvím této zkušenosti vytváří, zejména toto téma bylo pro rodiče zajímavé a podnítilo další diskusi.

Program setkání:

 • Otevření setkání a motivace ze strany školy
 • Krátká úvodní diskuze – co je inkluzivní vzdělávání a komu slouží
 • Prezentace odborníka – co je skutečně inkluzivní vzdělávání a jakým způsobem přináší užitek všem dětem v kolektivu; typy a účely podpůrných opatření, jejich funkce. Dopady na znevýhodněné děti – inkluze a fungování ve společnosti nebo naopak celoživotní vyčlenění. Dopady na třídní kolektiv.
 • Cvičení pro rodiče – kategorie inkluzivních opatření, znevýhodněné dítě, možnosti vzdělávacího systému a školy
 • Společná diskuse – možnosti podpory a vlastního zapojení rodičů

 

Dne 2.9.2020 proběhlo v ZŠ odborně zaměřené tematické setkání na téma Světoobčan: Montessori základní škola a demokratické vzdělávání.

Pozvánka na odborné setkání pro ZŠ: "Světoobčan: Montessori základní škola"

Cílem setkání bylo zvýšit povědomí a motivovat k pro-demokratickému vzdělávání v komunitě rodičů základní školy, a jejich aktivní zapojení do vzdělávacího procesu. Setkání bylo uskutečněno za účastí odborníka z veřejného sektoru paní Šárky Vinořové, Atairu. Setkání se účastnilo 9 rodičů, kteří se zapojili do řízené diskuse, jejich zpětná vazba a názory vedly celkové směřování setkání.

Rodiče byli požádáni o to, aby jmenovali a definovali své vlastní základní vzdělávací cíle pro své děti – žáky základní školy. Pod vedením specialistky byli vedeni k nalézání překryvů mezi vlastními prioritami a obsahem vzdělávacího plánu školy, zejména s ohledem na klíčové kompetence pro demokratickou kulturu a občanské vzdělávání. Se zájmem diskutovali priority ve vzdělání a důležitost sociálních kompetencí dítěte. Po uzavření prezentace školy pak účastníci aktivně diskutovali vlastní interpretaci předávaných informací a vnášeli nové podněty a nápady, jak tento vzdělávací obsah dále rozvinout a podpořit.

Program setkání:

 • Otevření setkání a motivace ze strany školy

 • Vstup rodičů – jejich vzdělávací cíle, záměry a sny pro jejich děti: práce ve skupinách s psaným výstupem, následně společná konsolidace

 • Prezentace pedagogického týmu: jakým způsobem podporujeme osobnostní a hodnotový rozvoj dětí; proč demokratické vzdělání; jakým způsobem se lze do něho zapojit; role rodičů v kooperativní komunitě; vliv školního klimatu na akademické výsledky i celkový vývoj a celoživotní úspěšnost a spokojenost dítěte

 • Společná vedená diskuse – společná snaha a další kroky

 

Dne 22.9.2021 proběhlo v MŠ odborně zaměřené tematické setkání.

Pozvánka na odborné setkání pro MŠ

Dne 15.9.2021 proběhlo v ZŠ odborně zaměřené tematické setkání.

Pozvánka na odborné setkání pro ZŠ

IMSP realizuje od 1.9.2021 do 31.6.2023 projekt „IMSP - šablony III“, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020627.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizované aktivity:

 • školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
 • školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Projektový den ve výuce

Děkujeme!

Ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 IMSP uspěla v dotačním řízení v rámci OP PPR s projektem "Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP", reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001189. Projekt je zaměřen na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, než je angličtina (která je v IMSP výukovým jazykem), a na podporu proinkluzivních kompetencí u dětí i jejich rodičů. 

Projekt sestává z individuální podpory dětí s odlišným mateřským jazykem; projekty pro děti druhého stupně ZŠ zaměřenými na demokratické hodnoty; odborných tématických setkání pro rodiče; a komunitně-osvětových setkání. 

IMSP je škola s vysoce multikulturním prostředím. Celkem je zde v mateřské škole i základní škole reprezentováno dvacet různých kultur. Výuka probíhá v angličtině, díky které se mohou mezi sebou žáci navzájem domluvit. Žákům, kteří anglickým jazykem doposud nehovořili, je poskytována zvláštní podpora v podobě individuální výuky jazyka navíc. V natolik multikulturním prostředí je velmi důležité, aby byla respektována každá zastoupená kultura a nedocházelo k případné šikaně založené na kulturních či vzhledových odlišnostech žáků. Velmi důležitá je role pedagoga, který má za úkol u žáků rozvíjet klíčové kompetence vedoucí k vzájemnému respektu bez ohledu na odlišnosti všeho druhu. Pedagogové potřebují vysokou časovou dotaci na vzdělávání a rovněž vysokou kvalitu vzdělávacích kurzů, které jim umožní náročné multikulturní prostředí ve škole zvládnout.

Pozvánka na seminář: Škola jako komunita s Karolínou Šrámkovou

Pozvánka na seminář: Nezávislost, cíle a limity s Elinou Rautasalo

Pozvánka na semináře: Jazykový vývoj dítěte a Bilingvní vývoj v praxi s Marikay McCabe

Pozvánka na workshop: Invididuální nezávislost a společenská odpovědnost s Ellie Bassick-Trovato

Pozvánka na seminář: Talentová dynamika s Radkou Dohnalovou

Pozvánka na workshop: Světové vzdělávání s dr. Philipem Snow Gangem

Pozvánka na seminář: Porozumění inkluzi s Caroline Baxter

Příjďte na
interaktivní den
otevřených
dveří 27.4.
Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP
Virtuální prohlídka