Menu
 zpět

Projektové granty EU

PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V imSP

V současné době IMSP realizuje ve své mateřské a základní škole grantový projekt EU zaměřený na zkvalitnění inkluzivní výuky, registrovaný pod číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001659

Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost žadatele prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit.

Personální podpora byla zvolena v podobě dvojjazyčného asistenta, který bude působit v MŠ i ZŠ. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, celkem jsou 4 děti.

Dvojjazyční asistenti bude působit v rozsahu 0,5 úvazku na MŠ celkem 24 měsíců, a na ZŠ při 0,5 úvazku celkem 22 měsíců.

V projektové výuce se zaměříme ve spolupráci s externím odborníkem na Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech, ve kterých identifikujeme hlavní potřebu se rozvíjet. Projektová výuka bude probíhat ve třídě ZŠ s časovou dotací 4 x 45 min.

Setkávání s rodiči i širší komunitou považujeme za klíčovou aktivitu, která je zařazena mezi slabé stránky organizace. Díky projektu budeme moci realizovat 4 odborně tematická setkání, jak pro ZŠ, tak MŠ, na téma komunitní aktivity školy určeno pro MŠ a interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání, určeno pro ZŠ. Dále budou zařazeny 2 komunitní osvětová setkání na téma posilování aktivního občanství (ZŠ) a péče o životní prostředí v okolí školy (MŠ).

Cíl projektu reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro zvýšení její proinkluzivnosti, kterou provedlo vedení ve spolupráci s pedagogickým týmem, který tak mohl přímo ovlivnit obsah projektu a nastavení aktivit, do kterých bude přímo zapojen.

PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM A PRO-INKLUZIVITA V imSP

V současné době IMSP realizuje ve své mateřské a základní škole grantový projekt EU zaměřený na zkvalitnění inkluzivní výuky, registrovaný pod číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001560. 

Aktivity projektu zahrnují:

  • Projektovou výuku v základní škole, zaměřenou na prodemokratickou výchovu a občanské kompetence našich žáků
  • Odborná vzdělávací setkání pro naše rodiče a zainteresovanou veřejnost, určená pro komunity mateřské a základní školy. Témata setkání zahrnují inkluzi, podporu rozmanitých multikulturních komunit, speciálně pedagogickou podporu a globální a rozvojové vzdělávání. 
  • Komunitní setkání a akce pro naše rodiče a zainteresovanou veřejnost, určené pro komunity mateřské a základní školy. Mezi cíle setkání patří posilování aktivního občanství, prohlubování spolupráce mezi rodiči a školou, a vytváření pozitivní multikulturní komunity. 

Děkujeme za podporu EU i hlavního města Prahy!

Pozvánky

Odborné setkání pro MŠ: "Školka pro všechny"
Odborné setkání pro ZŠ: "Světoobčan: Montessori základní škola"

ŠABLONY II V IMSP

IMSP realizuje od 1.9.2019 do 31.8.2021 projekt „Zkvalitnění výuky v MŠ, ZŠ a ŠD při IMSP“, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011604.

Realizované aktivity:

  • školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

  • školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

  • školní asistent – personální podpora ŠD

  • projektový den v MŠ

  • projektový den v ŠD

Realizace projektu přispěje k posílení inkluzivního vzdělávání v IMSP.

Děkujeme!

 

 

 

Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP

Ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 IMSP uspěla v dotačním řízení v rámci OP PPR s projektem " Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP", reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001189. Projekt je zaměřen na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, než je angličtina (která je v IMSP výukovým jazykem), a na podporu proinkluzivních kompetencí u dětí i jejich rodičů. 

Projekt sestává z individuální podpory dětí s odlišným mateřským jazykem; projekty pro děti druhého stupně ZŠ zaměřenými na demokratické hodnoty; odborných tématických setkání pro rodiče; a komunitně-osvětových setkání. 

IMSP je škola s vysoce multikulturním prostředím. Celkem je zde v mateřské škole i základní škole reprezentováno dvacet různých kultur. Výuka probíhá v angličtině, díky které se mohou mezi sebou žáci navzájem domluvit. Žákům, kteří anglickým jazykem doposud nehovořili, je poskytována zvláštní podpora v podobě indiviuální výuky jazyka navíc. V natolik multikulturním prostředí je velmi důležité, aby byla respektována každá zastoupená kultura a nedocházelo k případné šikaně založené na kulturních či vzhledových odlišnostech žáků. Velmi důležitá je role pedagoga, který má za úkol u žáků rozvíjet klíčové kompetence vedoucí k vzájemnému respektu bez ohledu na odlišnosti všeho druhu. Pedagogové potřebují vysokou časovou dotaci na vzdělávání a rovněž vysokou kvalitu vzdělávacích kurzů, které jim umožní náročné multikulturní prostředí ve škole zvládnout.

Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP